1. Algemeen

De algemene voorwaarden gelden voor iedere behandeling, transactie en aanbieding tussen NIOHbeauty en een cliënt waarop NIOHbeauty deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

2. Inspanningen salon

1. De medewerkers van NIOHbeauty zullen de behandelingennaar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2. De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan de medewerker worden verteld.

3. De medewerkers van NIOHbeauty zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

4. De medewerkers van NIOHbeauty zullen de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.

 

3. Afspraken

1. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan NIOHbeauty melden.

2. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt,mag NIOHbeauty vijftig procent honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt door berekenen.

3. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt mag de medewerker de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.

4. Indien de cliënt bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, mag de medewerker de gehele afspraak annuleren en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.

 

4. Persoonsgegevens & privacy

1. De cliënt voorziet de medewerker vóór de/bij de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de medewerker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

2. De medewerker neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt deze in een klantenbestand.

3. NIOHbeauty behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

4. NIOHbeauty zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

 

5. Betaling

1. NIOHbeauty vermeld alle prijzen van de behandelingen en de producten zichtbaar in de salon.

2. De gemelde prijzen  zijn inclusief 21% BTW.

3. Aanbiedingen in de advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

4. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten te voldoen.

5. Alle op deze site getoonde prijzen  zijn onder voorbehoud van wijzigingen en of fouten.

 

6. Aansprakelijkheid

1. NIOHbeauty is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de medewerker van NIOHbeauty is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding.

2. NIOHbeauty is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar NIOHbeauty.

 

7. Klachten

1. Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen 5 dagen na ontdekking mondeling als zowel schriftelijk gemeld worde  aan de eigenaar van NIOHbeauty.

2. Lashland moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven.

3. Indien een klacht over de behandelingen gegrond is zal NIOHbeauty de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.

4. Indien NIOHbeauty en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

 

8. Garantie

1. NIOHbeauty geeft de cliënt een week (7 dagen) garantie op de behandeling en producten.

2. Na een behandeling kan de huid een reactie geven. De cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling.

3. Deze garantie vervalt indien: 

• De cliënt op de hoogte is gebracht door de medewerker over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling of producten;

• De cliënt andere producten dan door de medewerker geadviseerde producten heeft gebruikt;

• De cliënt de adviezen voor thuisverpleging niet heeft opgevolgd;

• De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd;

• De cliënt de producten niet volgens het advies van de medewerker heeft gebruikt;

• De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

 

9. Geheimhouding

1. De medewerker is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling.

2. Informatie geld als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

3. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak van de medewerker verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden verstrekken.

 

10. Beschadiging en/of diefstal

1. NIOHbeabuty heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien, de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.

2. NIOHbeauty meldt diefstal altijd bij de politie.

 

11. Behoorlijk gedrag

1. De cliënt behoort zich in de salon te gedragen volgens algemene aanvaarde normen.

2. Indien cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk bedrag blijft vertonen, heeft de medewerker van NIOHbeauty het recht de cliënt toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.

3. Bij NIOHbeauty wordt gewerkt volgens de hygiëne regelde van de HAM code van schoonheidsspecialisten.

4. Er wordt van de cliënt verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëne regels van de HAM code van schoonheidsspecialisten.

 

12. Recht

1. Op elke overeenkomst tussen NIOHbeauty en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing.

2. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van NIOHbeauty.

3. Ingeval van uitleg van de inhoud en de strekking van de algemene voorwaarde , is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

4. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.